FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3502/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mt hàng Thảm tập yoga bng plastic

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành phố.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc phân loại mặt hàng Tấm thảm tập yoga bằng plastic tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn chưa thống nhất. Đ đảm bo thống nhất phân loại mặt hàng trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Mặt hàng là “Tm thảm tập yoga cá nhân làm từ plastic, được gia cố ở giữa bằng vi không dệt, dạng tm có 4 góc góc vuông hoặc bo tròn bc, một mặt in hình trang trí, một mặt được tạo gân (các đường gân chạy ngang bề mặt) chống trượt” thuộc nhóm 39.26 “Các sn phm khác bng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác:, phân nhóm “- – Loại khác:, mã số 3926.90.99 – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục Kiểm định HQ (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!