FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3509/TCHQ-QLRR
V/v chuyển luồng kiểm tra

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tnh, thành phố.

– Tại điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP) quy định:

“g) Hàng hóa nhập khu được s dụng đ gia công sn phm xuất khu tại ch được min thuế nhập khu là hàng hóa thực tế được sử dụng đ gia công sn phm đã xuất khu tại chỗ nếu người xuất khu tại ch thông báo cho cơ quan hải quan thông tin v tờ khai hi quan của sản phẩm nhp khẩu tại chỗ tương ng đã hoàn thành th tục nhập khu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan sn phẩm xut khu tại chỗ theo Msố 22 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Quá thời hạn nêu trên, nếu người xuất khu tại ch không thông báo cho cơ quan hi quan thông tin về tờ khai hi quan của sản phẩm nhập khu ti ch tươnng đã hoàn thành thủ tục nhập khu thì người xut khu tại chỗ phđăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.”

– Tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP) quy định:

e) Lượng hàng hóa nhập khu được sử dụng đ sxuất sn phm xuất khẩu tại chỗ được miễn thuế nhập khẩu là lượng hàng hóa thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu tại chỗ nếu người xuất khẩu tại chỗ thực hiện thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo Mẫu số 22 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.

Quá thời hạn nêu trên, người xuất khẩu tại chỗ không thông báo cho cơ quan hải quan thông tin tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

– Tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 về việc ban hành mã loại hình thì các trường hợp tờ khai xuất khu tại ch quá thời hạn 15 ngày không thông báo tờ khai của sn phẩm nhập khu tại ch tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khu cho cơ quan hi quan thì người xuất khẩu tại chỗ phải đăng ký tờ khai hi quan mới theo mã loại hình A42 – Thay đi mục đích s dụng hoặc chuyn tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập.

– Tại Công văn s 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn trưng hợp quá 15 ngày, người xuất khẩu tại chỗ không thông báo thông tin tờ khai hi quan của sn phm nhập khu ti chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho cơ quan hải quan thì người xuất khẩu tại ch phi đăng ký t khai hi quan mới (mã loại hình A42) để kê khai, nộp thuế đối với phần nguyên liệu vật tư nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất sn phm xuất khu tại chỗ.

Do tại thời điểm đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng theo loại hình A42 của các trường hợp nêtrên, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được cấu thành sản phẩm xuất khu, doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ và có thể đã giao hàng cho bên nhập khu tại chỗ. Vì vậy, có thể phát sinh trường hợp doanh nghiệp không còn hàng để xuất trình cho cơ quan Hải quan kim tra thực tế hàng hóa khi tờ khai thay đổi mục đích sử dụng được phân luồng đỏ. Để xử lý tình huống vưng mtrên. Tổng cục Hi quan hướng dẫn như sau:

Cục Hải quan các tnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hi quan trc thuộc căn cứ tình hình thực tế, trường hp tờ khai được phân lung đỏ nhưng doanh nghiệp không còn hàng hóa để xuất trình cho cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa thì thực hiện chuyển ngược luồng (từ đỏ sang vàng) để kiểm tra hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
– Đ/c Hoàng Việt Cường (để chỉ đạo);
– Đ/c Lưu Mạnh Tưởng (để chỉ đạo);
– Đ/c Mai Xuân Thành (để chỉ đạo);
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Cục Thuế XNK (để phối hợp);
– Lưu: VT, QLRR – Hà (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!