FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3585/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn  loại hình

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tnh, thành phố liên quan đến việc kê khai tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư cấu thành lên sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tái nhập khẩu theo mà loại hình G13 nhưng chuyn tiêu thụ nội địa theo mà loại hình A21. Do Hệ thống VNACCS/VCIS chỉ cho phép sử dụng đúng dòng hàng của tờ khai tạm nhập khi người khai hải quan thực hiện khai báo tờ khai A21 tương ứng. Vì vậy, để giải quyết vướng mắc này trong khi chưa nâng cấp được Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau:

– Khi thực hiện thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập (G13), Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan sử dụng mà loại hình A42.

– Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, công chức sử dụng nghiệp vụ TIA/TIB để điều chỉnh chỉ tiêu “Số lượng đã tái xuất/tái nhập” và “số lượng còn lại” trên tờ khai G13. Sử dụng nghiệp vụ CTI để ghi nhận lý do điều chỉnh lượng và phê duyệt để cập nhật lượng hàng trên Hệ thống.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!