FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3591/TCHQ-GSQL
V/v s dụng tên nước trên C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo từ Cơ quan Hiệp định Quốc tế và EU thuộc Bộ Thương mại Thổ Nhĩ K,  Tổng cục Hải quan thông báo về việc Thổ Nhĩ K sử dụng tên nước “Türkiye” trên C/O thay cho “Turkey, “Türkei” hoặc Turquie” đã được sử dụng trước đây.

Tổng cục Hi quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
 Như trên;
– Cục CNTT&TKHQ;
 Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯNG CỤC GSQL V HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Duy Tám

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!