FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3609/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa ng trong hệ thng ABS và hệ thng ESP/ESC

Hà Nội, ngày 30 tng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành ph.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan tiếp nhận một số vướng mc về phân loại hàng hóa đvới một số mặt hàng dùng trong Hệ thống ABS và Hệ thống ESP/ESC. Để đảm bo thống nht phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc phân loại hàng hóa như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS năm 2017,

1. Mặt hàng “Thiết bị chống bó cứng phanh thủy lực dùng trong hệ thống ABS (Anti-lock Brake System) có cu tạo gồm: bơm thy lực, van điện từ, bảng mạch điều khin (đã được lập trình)… là thiết bị cơ khí chưa gn các cảm biến, hoạt động bng điện, có tác dụng điều khiển bơm dầu thy lực và đóng/mở van điều tiết dầu thủy lực nhm điều chnh áp suất dầu phanh làm thay đổi lực tác động từ má phanh n đĩa phanh để chống bó cứng phanh của xcó động cơ. Mặt hàng Thiết bị chống bó cứng phanh thủy lực dùng trong hệ thống ABS được sử dụng là một trang bị an toàn tùy chọn cho xe có động cơ, hỗ trợ cho việc phanh xan toàn (chống bó cứng phanh, giảm khả năng trượt bánh xe khi bó cứng). Hệ thống phanh của xe vn hoạt động bình thưng kể cả khi không lp hệ thống ABS, hoặc khi một trong các thiết bị của hệ thống ABS bị hỏng.

2. Mặt hàng “Thiết bị cân bng đin tử dùng trong h thống ESP/ESC (Electric Stability Program/Electric Stability Control) có cấu tạo gồm: bơm thủy lực, van điện từ, bảng mạch điều khin (đã được lập trình)… là thiết bị cơ khí chưa gắn các cảm biến, hoạt động bằng điện, có tác dụng điều khiển bơm dầu thủy lực và đóng/mở van điều tiết dầu thủy lực nhằm điều chỉnh áp suất dầu phanh làm thay đổi lực tác động từ má phanh lên đĩa phanh để chống bó cứng phanh của xe có động cơ, hoặc kiểm soát việc bánh xe bất kỳ quay nhanh hơn các bánh còn lại. Đồng thời, thiết bị này có khả năng truyền tín hiệu đến bộ xử lý tín hiệu của xe có động cơ để tính tác động đến động cơ hoặc bộ truyền động của xe. Mặt hàng được sử dụng là một trang bị tùy chọn thường sử dụng cho xe 04 bánh có động cơ, hỗ trợ cho việc kiểm soát an toàn và đảm bảo cân bằng xe.

Hai mặt hàng Thiết bị chống bó cứng phanh dùng trong hệ thống ABS  Thiết bị cân bằng điện t dùng trong hệ thống ESP/ESC có mô tả như trên phù hợp phân loại vào nhó84.79 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi  nơi khác thuộc Chương này”, phân nhóm “- Máy và thiết bị cơ khí khác, phân nhóm 8479.89 “- – Loại khác, phân nhóm – – – Loại khác, hoạt động bằng điện, mã số 8479.89.39 – – – – Loại khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (đ
 b/c);
– Cục Kiểm tra sau thông quan (để bi
ết);
– Cục Ki
m định Hải quan (để biết);
– Cục Điều tra chốn
g buôn lu (để biết);
– Vụ Thanh tra – Ki
m tra (để biết);
– Lưu
: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!