FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3642/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan mặt hàng xăng dầu

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

1. Tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện thông quan nhanh chóng đối với xăng du nhập khẩu trên địa bàn. Bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu 24/7, vào ngày nghỉ, ngày lễ theo đề nghị của doanh nghiệp.

2. Chủ động nắm sát tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hi quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL(3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

Âu Anh Tuấn

 

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!