FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3688/TCHQ-GSQL
V/v phạm vi áp dụng thuế CBPG đối với mặt hàng Sorbitol

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố

Bộ Công Thương có công văn s 4997/BCT-PVTM ngày 19/8/2022 về phạm vi sản phẩm áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) theo Quyết định số 2644/QĐ-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế CBPG chính thức đối với một số sản phẩm sorbitol có xuất xứ từ CH n Độ, CH Indonesia và CHND Trung Hoa.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cu Cục Hải quan các tnh, thành phố thực hiện các nội dung như sau:

1. Tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol nhập khẩu, đảm bảo thực hiện việc áp dụng thuế CBPG theo Quyết định số 2644/QĐ-BCT , công văn số 4997/BCT-PVTM dẫn trên của Bộ Công Thương; và công văn s 1362/TCHQ-GSQL ngày 20/4/2022 của Tổng cục Hi quan về việc tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng sotbitol.

2. Theo thông báo kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-BCT , thuế CBPG áp dụng cho toàn bộ sn phẩm sorbitol dạng lỏng (siro sorbitol) có các đặc tính cơ bn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6466:2008 và quy chuẩn Việt Nam QCVN 4-33:2020/BYT, không phải ch áp dụng với siro sorbitol được khai báo cho mục đích làm phụ gia thực phẩm.

3. Để đảm bảo việc áp dụng thuế CBPG đúng quy định, yêu cầu các đơn vị rà soát các tờ khai nhập khẩu mặt hàng sorbitol được làm thủ tục nhập khu tại đơn vị không đáp ứng quy định nêu trên để thực hiện ấn định thuế CBPG và xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) về các trường hợp tiến hành truy thu thuế trước ngày 25/9/2022.

Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo các Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
 Như trên;
– Tổng cục trưởng;
– V
ăn phòng 389 Quốc gia;
– Các Cục: 
ĐTCBL, KTSTQ, TXNK, QLRR;
– Lưu: VT,
 GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!