FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 370/TCHQ-GSQL
V/v ng cường công tác qun lý đối với hàng hóa vận chuyn chịu sự giám sát hi quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phánh về tình trạng doanh nghiệp có th lợi dụng chính sách đối với hàng hóa quá cảnh không phải kiểm tra thực tế hàng hóa (ch kim tra khi có du hiệu vi phạm), không thuộc đi tượng chịu thuế đ đánh tráo hàng hóa có nguồn gốc trong nước với hàng hóa quá cảnh đ xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhằm mục đích trn thuếĐể tăng cường công tác giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa quá cảnh nói riêng, hàng hóa vận chuyn chịu sự giám sát hi quan nói chung, đặc biệt là đi với hàng hóa ở dạng ri vận chuyn theo đưng bộ, Tng cục Hi quan yêu cu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hi quan tại công văn số 5516/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2022 về việc xe quá kh giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan và công văn s 1023/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2022 về việc s dụng seal định vị điện tử đ niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Trong quá trình vận chuyn hàng hóa, nếu có dấu hiệu cảnh báo vi phạm từ Hệ thng seal định vị điện t thì phải kiểm tra, xử lý ngay nhằm đảm bo ngăn chặn kịp thời vi phạm xảy ra.

2. Đối với hàng hóa vận chuyển là hàng rời:

Ngoài việc thực hiện các trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi đi và cơ quan hải quan nơi đến quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư s 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, các đơn vị tăng cưng công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa là hàng rời vận chuyển chịu sự giám sát hải quan như sau:

– Ch phê duyệt hàng hóa đủ điều kiện vận chuyển đi nếu phương tiện chứa hàng trên phương tiện vận tải đáp ứng điều kiện niêm phong, giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển.

– Trường hợp hàng rời thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải: Chi cục Hi quan nơi hàng hóa thay đi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải giám sát chặt ch trong quá trình xếp d, chuyển hàng hóa sang phương tiện vận tải mới đ vận chuyển đến địa điểm tiếp theo, đảm bảo không đ lợi dụng đưa hàng hóa có nguồn gốc trong nước vận chuyển ra nước ngoài.

– Cơ quan hi quan nơi hàng hóa vận chuyển đi lập Biên bản chứng nhận theo mẫu số 35/BBCN/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018, chụp ảnh nguyên trạng và ghi nhận thông tin chi tiết vào Hệ thng gm: tên hàng, số lượng, chng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có).

– Thực hiện gắn seal định vị điện tử trên phương tiện vận tải đ giám sát hành trình, thời gian dừng đỗ trong quá trình vn chuyển hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hi quan và theo dõi, xử lý các cảnh báo từ Hệ thng seal định vị điện tử nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, gian lận xảy ra.

3. Thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động vận chuyn hàng hóa chịu sự giám sát hi quan của các doanh nghiệp vận chuyển, đặc biệt là các doanh nghiệp đánh giá có rủi ro cao.

4. Quán triệt đến cán bộ, công chức trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyn chịu sự giám sát hi quan; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức thừa hành trong việc thực hiện thủ tục hi quan đối với hàng hóa quá cnh nói riêng và hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hi quan nói chung. Xem xét xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi v Tổng cục Hi quan đ có chỉ đạo./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục ĐTCBL, Cục QLRR;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!