FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 4002/TCHQGSQL
V/v hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 12 tng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc phát sinh hủy nhánh tờ khai của lô hàng có trên 50 dòng hàng (do khai sai mã loại hình) dẫn đến Hệ thống hải quan không thể chuyển dữ liệu thông tin các tờ khai nhánh còn lại (chưa bị hủy) sang Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cấp phép cho lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan; để xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Trường hợp phát sinh yêu cầu hủy nhánh tờ khai của lô hàng do người khai hải quan khai sai mã loại hình, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại tiết d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính để hướng dẫn người khai hải quan thực hiện hủy toàn bộ các tờ khai nhánh còn lại của lô hàng nhm đảm bảo “tng số tờ khai” và “số nhánh của các tờ khai” khi khai báo lại đúng với số lượng tờ khai và số nhánh thực tế theo quy định về khai ch tiêu số tờ khai đầu tiên” nêu ti điểm 2 Phụ lc II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn;
– Các đơn vị: CNTT&
TKHQ, TXNK,
ĐTCBL, QLRR, PC, TTKT
, KTSTQ;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!