FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4128/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc tờ khai xác nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2311/HQHCM-GSQL ngày 30/8/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc về từ khai xác nhận viện trợ khi nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với tờ khai nhập khẩu hàng viện trợ đăng ký từ ngày 18/7/2021 đến ngày 15/11/2021:

– Trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt trước ngày Nghị định số 80/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 23/2022/TT-BTC dẫn trên, hồ sơ hải quan phải có Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính.

– Trường hợp các khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày Nghị định số 80/2020/NĐ-CP có hiệu lực nhưng trước thời điểm Thông tư số 23/2022/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC , hồ sơ hải quan phải có Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính.

2. Đối với các khoản viện trợ không hoàn lại thuộc phát triển hỗ trợ chính thức được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021, các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc phát triển hỗ trợ chính thức được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP 17/6/2020  sau ngày Thông tư số 23/TT-BTC ngày 06/4/2022 có hiệu lực: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3091/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2022 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
 Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!