FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4204/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hi quan đi với hàng hóa viện trợ nhập khu

Hà Ni, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh, thành phố.

Liên quan đếmột s vướng mc trong việc thực hiện thủ tục hi quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thng nhất như sau:

1. Về văn bn xuất trình thay thế t khai xác nhận viện trợ để xác nhận hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế: Căn cứ quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ, Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/04/2022 của Bộ Tài chính, cơ quan hi quan căn cứ Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án đ xem xét xác nhận hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế.

2. Việc theo dõi, trừ lùi hàng hóa viện trợ nhập khu nhiều ln theo 01 Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án: Yêu cu người khai xuất trình bản chính cho cơ quan Hi quan tại ln nhập khu lô hàng viện trợ đầu tiên, cơ quan Hải quan xác nhn trên bn chính Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện tr phi dự án và cp Phiếu theo dõi, trừ lùi để theo dõi s lượng nhập khu.

3. Về Tờ khai xác nhận viện trợ đối với các trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính ph và sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến trước ngày có hiệu lực ca Thông tư s 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư s 225/2010/TT-BTC , hồ sơ hải quan phải có Tờ khai xác nhận vin trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính.

Tổng cục Hi quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. H Chí Minh biết, thực hin./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!