FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4267/TCHQ-TXNK
V/v ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 17/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy định về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (có hiệu lực từ ngày 02/10/2021), thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thống nhất thực hiện chính sách thuế khi văn bản pháp luật có thay đổi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kể từ ngày 02/10/2021, căn cứ để xác định hàng hóa thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được làm cơ sở áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT nêu trên, quán triệt đến các cán bộ công chức thực hiện thủ tục tại đơn vị đồng thời tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT tại trụ sở cơ quan hải quan để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định (có sao gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– Cục GSQL, Cục KTSTQ, Vụ Thanh Tra,

Cục Điều tra chống buôn lậu (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03
b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!