FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4334/TCHQ-GSQL
V/v yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp về việc công chức hải quan tại một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vẫn yêu cu doanh nghiệp nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liu điện tử hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai theo quy định. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc quán triệt đến từng cán bộ công chức thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 23 Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 được sửa đổi, b sung tại khoản 2, khoản 7, khoản 12 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan căn cứ vào các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hi quan nộp thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra, đối chiếu, không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình, nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan để kiểm tra.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, trường hợp phát hiện công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp đã nộp các chứng từ điện tử qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thì thực hiện kiđiểm làm rõ trách nhiệm và luân chuyn công chức sang bộ phận công tác khác, không bố trí tại khâu kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– TCT Nguyễn Văn 
Cẩn (để b/cáo);
 Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; (Số 9, Đào Duy Anh, Phương Mai, Đng Đa, HN)
– Vụ Thanh 
tra kiểm tra, Vụ TCCB (để t/hiện);
– Website Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

TOP
error: Content is protected !!