FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4341/TCHQ-GSQL
V/v phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Tng cục Hải quan nhận được phn ánh vướng mc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc phân luồng đối với tờ khai tái xuất phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mã loại hình G23. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp tờ khai hi quan đối với phương tiện quay vòng được hệ thng phân vào luồng đỏ (mã phân loại kim tra là 3) và tờ khai xuất khẩu/nhập khu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng dược phân luồng xanh/vàng (mã phân loại kim tra là 1 hoặc 2) thì Chi cục trưng Chi cục Hải quan thực hiện chuyn luồng tờ khai hi quan đối với phương tiện quay vòng theo luồng của tờ khai xuất khẩu/nhập khu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK;
– Cục Quản lý rủi ro;
– Lưu: VT, GSQL (
03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!