FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số4372/TCHQ-GSQL
V/v đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa XNK trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao; nhiều địa phương trong cả nước đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là như: TPHCM, Bình Dương, Long An,..đã áp dụng một số biện pháp hạn chế cán bộ công chức đến trụ sở cơ quan đến giải quyết công việc (chỉ cho phép 10-15% biên chế), số còn lại phải làm việc trực tuyến. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Thực hiện điểm d mục 2 phần II Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid19;

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng cần thiết cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan làm việc trong ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và các thủ tục quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động thông quan liên tục, kịp thời, đúng quy định.

2. Đối với các địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

a) Tạo điều kiện cho cơ quan hải quan bố trí đủ số lượng cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện về công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định; tạo điều kiện để cán bộ công chức tuyến đầu được tiêm đủ 02 mũi vắc xin.

b) Cho phép cán bộ công chức hải quan di chuyển từ nơi cư trú đến các địa điểm làm thủ tục hải quan để thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trư
ng Vũ Thị Mai;
– TCT Nguy
n Văn Cẩn;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!