FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4428/TCHQ-PC
V/v không xử phạt VPHC do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Cục Điều tra chống buôn lậu;
– Cục Kiểm tra sau thông quan.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cơ quan hải quan xem xét không XPVPHC đối với một số trường hợp vi phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ, bao gồm một số trường hợp như sau:

(i) Hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng nhưng chuyên gia nước ngoài chưa thể sang Việt Nam để lắp ráp phụ kiện phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định.

(ii) Hàng hóa (hóa chất) nhập về không có bồn chứa, không tiêu thụ được nên phải để hàng lưu tại cảng, không thể khai hải quan đúng thời hạn quy định.

(iii) Doanh nghiệp không nộp báo cáo quyết toán, nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế do giãn cách xã hội, không có nhân viên làm việc.

(iv) Doanh nghiệp không thể thu xếp nguồn tài chính để nộp tiền thuế cho tất cả các lô hàng đã về Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu.

(v) Doanh nghiệp không thể đăng ký tờ khai, lấy hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu do hoạt động trong khu vực bị phong tỏa.

(vi) Doanh nghiệp không thể thực hiện tái xuất hàng hóa theo quyết định XPVPHC do giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

(vii) Doanh nghiệp không thể tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc đúng thời hạn đăng ký với cơ quan hải quan do giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

(viii) Một số đơn vị hải quan có ca F0 và thực hiện giãn cách xã hội nên không thể lập biên bản vi phạm hành chính, tiếp nhận hồ sơ, tang vật vi phạm để xác minh làm rõ vi phạm để xử lý đúng thời hạn theo quy định.

Tổng cục đã có công văn số 3569/TCHQ-PC ngày 03/6/2020 về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Năm 2021, dự kiến dịch bệnh Covid-19 vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Do vậy, để đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị:

1. Khi xem xét không XPVPHC với lý do do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ phải căn cứ quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Điều 2, Điều 11), Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (Điều 6) và hồ sơ vụ việc để áp dụng quy định “sự kiện bất khả kháng” đối với từng vụ việc cụ thể.

2. Thống kê, báo cáo cụ thể các nội dung: Các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc XPVPHC trong lĩnh vực hải quan; Tình hình tồn đọng các vụ việc, hồ sơ xử lý VPHC không thể giải quyết được đúng hạn hoặc không xử lý được vì lý do như một số trường hợp đã nêu trên và các trường hợp khác phát sinh trong thực tế hoạt động của đơn vị; Biện pháp giải quyết, khắc phục của cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đã thực hiện.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/9/2021./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Mai Xuân Thành – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, PC (02 bả
n).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trần Việt Hưng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!