FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4440/TCHQ-GSQL
V/v triển khai công tác quản lý, giám sát hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Triển khai công tác đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế theo hướng dẫn tại công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020, công văn số 2260/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan; công tác kiểm tra, giám sát kho, bãi, địa điểm theo hướng dẫn tại công văn số 43/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021 của Tổng cục Hải quan, hiện nay, Tổng cục Hải quan đã nhận được báo cáo, thống kê các kho, bãi, cảng và địa điểm trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Qua phân tích báo cáo, thống kê, tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đều đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cơ sở pháp lý, quy định của pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm trong việc quản lý, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm vẫn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác quản lý, giám sát hàng hóa, đồng thời chưa thực hiện xây dựng, bổ sung kho, bãi, cảng nhằm đáp ứng việc phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa; chưa hoàn thiện bổ sung điều kiện tại kho, bãi, địa điểm theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn dịch bệnh covid-19 diễn ra rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động khai thác hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm trong thời gian dịch bệnh covid-19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế (gọi tắt là kho, bãi, cảng) theo hướng dẫn tại công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020 và công văn số 2260/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2021 của Tổng cục Hải quan:

a) Đối với các kho, bãi, cảng đã đáp ứng điều kiện phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa và điều kiện lối đi riêng/cổng đi riêng giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa nhưng chưa đáp ứng điều kiện về phần mềm, sơ đồ tổng thể khu vực lưu giữ hàng hóa gửi qua Hệ thống:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng hoàn thiện bổ sung sơ đồ trên phần mềm của doanh nghiệp có kết nối với Hệ thống của cơ quan Hải quan để gửi sơ đồ tổng thể khu vực lưu giữ hàng hóa gửi đến Hệ thống của cơ quan Hải quan.

b) Đối với kho, bãi, cảng chưa đáp ứng một trong hai điều kiện về phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa hoặc về lối đi riêng/cổng đi riêng giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa:

Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức, thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đưa ra, đưa vào kho, bãi, cảng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Sau khi tình hình dịch bệnh covid-19 được kiểm soát, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan tổ chức khảo sát, làm việc tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để có cơ sở rà soát, đánh giá công tác lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh phân tách với hàng hóa nội địa tại kho, bãi, cảng, báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

c) Đối với các kho, bãi, cảng không đáp ứng 02 điều kiện về phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa và về lối đi riêng/cổng đi riêng giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa:

Tại công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020 và công văn số 2260/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2021 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thời hạn hoàn thành việc xây dựng bổ sung kho, bãi, cảng để đáp ứng điều kiện giám sát hàng hóa là trước ngày 30/6/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp như hiện nay, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong hoạt động khai thác hàng hóa, Tổng cục Hải quan lùi thời gian hoàn thành xây dựng, hoàn thiện kho, bãi, cảng đã nêu tại các công văn số 6712/TCHQ-GSQL , công văn số 2260/TCHQ-GSQL dẫn trên đến sau thời điểm có công bố hết dịch bệnh.

2. Về việc kiểm tra, giám sát kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ theo hướng dẫn tại công văn số 43/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021 của Tổng cục Hải quan:

Tại công văn số 43/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thời hạn hoàn thiện điều kiện kho, bãi, địa điểm là trước ngày 30/3/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp như hiện nay, Tổng cục Hải quan lùi thời hạn hoàn thiện các kho, bãi, địa điểm đã nêu tại công văn số 43/TCHQ-GSQL dẫn trên đến sau thời điểm có công bố hết dịch bệnh.

3. Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan tham mưu, trình Tổng cục Hải quan thời hạn cụ thể hoàn thành việc xây dựng bổ sung đối với các kho, bãi, cảng nêu tại tiết c điểm 1 công văn này và hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát kho, bãi, địa điểm nêu tại điểm 2 công văn này sau khi có công bố hết dịch bệnh covid-19. Đồng thời, sau khi có công bố hết dịch bệnh covid-19, Cục Giám sát quản lý về hải quan rà soát, báo cáo Tổng cục Hải quan để chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đơn vị thực hiện không đúng quy định về kiểm tra, giám sát kho, bãi, cảng và địa điểm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– Cục 
Hàng không Việt Nam;
– TCT Nguy
n Văn Cn;
– Các Phó Tổng cục trưởng;
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, GS
QL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!