FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 460/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường kim soát phương tiện vận tải quá tải, quá kh giới hạn vn chuyn hàng hóa chịu sự giám sát hi quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 20/12/2022, Tổng cục Hi quan đã có công văn s 5516/TCHQ-GSQL yêu cu Cục Hải quan các tỉnh, thành ph thực hiện một số biện pháp kiểm soát đối vi phương tiện quá tải, quá kh giới hạn vận chuyn hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Theo đó, không giải quyết thủ tục hi quan thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đi với phương tiện chở hàng hóa quá trọng tải thiết kế ghi trong giy đăng ký xe, vượt quá khi lượng hàng hóa được phép chuyên ch ghi trong giấy chng nhận an toàn k thuật và bo vệ môi trường của phương tiện; ch thực hiện niêm phong kẹp chì, xác nhận hàng đ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan đi với công – te – nơ chứa hàng hóa vận chuyn chịu sự giám sát hi quan đáp ứng điều kiện niêm phong giám sát hải quan, tiêu chun kích c công – te – nơ quy định tại Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vn ti; đi với các trường hợp xe siêu trường, siêu trọng có giấy phép vận chuyn hàng siêu trường siêu trọng do cơ quan có thm quyền cấp thì ch cho phép xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyn và xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi phương tiện vận chuyn đáp ứng điều kiện về phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và điều kiện lưu hành phương tiện trên đường bộ được quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, qua phản ánh của các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan chức năng, trong thi gian vừa qua vn có tình trạng phương tiện ch hàng hóa quá kh, quá ti, xe chở công – te – nơ phi tiêu chun, tự ni dài thùng xe, ct nóc công  te – nơ đ vận chuyn hàng xuất khẩu, nhập khu, quá cnh từ các cửa khu, cng bin vào nội địa, tham gia giao thông không đúng quy định của luật giao thông đưng bộ; về vấn đ này Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục Hi quan tại công văn số 5516/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2022, đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng đ phối hợp thực hiện; tăng cưng công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời phát hiện chn chnh, xử lý các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định.

Trường hợp các cơ quan chức năng trong nội địa kiểm tra phát hiện phương tiện vận tải vi phạm quy đnh về quá kh, quá tải, phương tiện chở thùng tự chế “gi công – te – nơ” được cơ quan hải quan niêm phong kẹp chì, cho thông quan lưu thông trong nội địa thì Cục trưởng Cục Hải quan tnh, thành phố xem xét xử lý trách nhiệm, điều chuyn khỏi vị trí công tác đối với lãnh đạo Chi cục và các công chức liên quan đến việc thực hin thủ tục hải quan cho các phương tiện vận tải này.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tự ý cho phép phương tiện vận tải vi phạm quy định về quá kh, quá tải, phương tiện ch thùng tự chế “giả công – te – nơ” vn chuyn hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan thì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp có phát sinh xe siêu trường, siêu trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng:

a. Tại khu vực cửa khu, cảng biển có kết nối Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM): Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng photo giấy phép vận chuyn hàng siêu trường, siêu trọng kèm chứng từ hoặc s chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý.

b. Tại khu vực cửa khẩu, cảng biển chưa có kết nối Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM): Chi cục Hải quan sau khi cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát lưu hồ sơ hải quan bn photo giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng kèm chứng từ xác nhn hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để 
b/c);
– L
ãnh đạo TCHQ (để b/c);
– Lưu: V
T, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

Âu Anh Tuấn

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!