FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4619/TCHQ-CNTT
V/v bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp DVCTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, từ ngày 07/11/2022, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai bổ sung thủ tục “Tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dùng làm thủ tục hải quan” trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://pus.customs.gov.vn.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn người làm thủ tục biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục 
TXNK (để biết);
– Lưu VT, CNTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!