FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4717/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định số 1921/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 197/TTg-KTTH ngày 7/02/2020 về việc miễn thuế nhập khẩu, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu.

a) Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu:

Hàng hóa miễn thuế nhập khẩu bao gồm các mặt hàng là vật tư để sản xuất Que test Covid-19 nêu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ, thủ tục miễn thuế:

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Cơ quan hải quan thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất thực hiện nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu các mặt hàng nhập khu theo quyết định số 1921/QĐ-BTC để sản xuất Que test Covid-19. Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng sản xuất Que test Covid-19 hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ. Trường hợp doanh nghiệp không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo mã XN502 – miễn thuế NK HH phòng dịch nCoV.

2. Chế độ báo cáo:

Thực hiện theo hướng dẫn tại mục III công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020 của Tổng cục Hải quan.

3. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo công khai Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn này tại nơi làm thủ tục hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
– TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
– TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
– Vụ CST, Vụ PC (để theo dõi);
– Cục KTSTQ, Cục GSQL, Vụ Thanh tra,

Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Vụ PC (để t/h);
– Công ty CP nghiên cứu và sản xuất Vinsmart

(thay trả lời công văn số 007/2021/CV-VINSMART
ngày 17/8/2021);
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!