FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4884/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không kinh doanh tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về việc gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam cho các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06/10/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12 năm 2021.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện công tác giám sát theo quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH MTV Nhiên hiệu Hàng không Việt Nam, số 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (thay trả lời CV số 1369/NLHK-CƯĐV)
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!