FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4985/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia cho Thủ tục “Cp giấy phép nhập khu phân bón” để cập nhật một số nội dung theo quy định tại Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

Căn cứ theo công văn số 3111/BVTV-VP ngày 10/10/2022 và công văn số 3205/BVTV-VP ngày 18/10/2022 của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị triển khai kết ni phần mềm nâng cấp thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” qua Cổng thông tin một cửa quốc gia ính kèm). Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tnh, thành phố:

Kể từ ngày 01/12/2022 thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” đã được cập nhật các nội dung:

– Bổ sung thêm trường hợp phải có Giấy phép nhập khẩu phân bón: Phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất; b trường hợp cấp phép đối với trường hợp Phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu.

– Sửa đổi form mẫu biểu của Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón, Tờ khai kỹ thuật, Giấy phép nhập khẩu phân bón.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đ
 phối hợp);
– Lưu: VT, CNTT (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!