FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5010/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
– Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1583/HQĐNa-GSQL ngày 17/7/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và công văn số 1559/HQLS-GSQL ngày 30/6/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) tại công văn số 1264/TCNL-KHCN ngày 24/5/2017 và công văn số 1143/TCNL-KHCN ngày 15/5/2017, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng có thể sử dụng thay cho Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa. Do vậy, đối với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương (bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) cho cơ quan hải quan để xem xét giải quyết thủ tục thông quan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng trực tiếp với Bộ Công Thương.

2. Đối với việc kiểm tra hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị không phải dán nhãn năng lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương:

Trừ các trường hợp tạm nhập – tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa gia công phục vụ 100% xuất khẩu (không sử dụng trong nước) và các hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân; các phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu phi thương mại phải đảm bảo có hiệu suất năng lượng trên mức tối thiểu.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (để p
/h);
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

26/04/2016

Tổng cục Năng lượng - V/v kiểm tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 26/04/2016

17/06/2016

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 17/06/2016

28/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Hiệu lực 18/12/2018

TOP
error: Content is protected !!