FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5091/TCHQ-GSQL
V/v đính chính nội dung công văn số 4202/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh, thành phố.

Ngày 06/11/2022, Tổng cục Hi quan đã có công văn số 4202/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hi quan các tỉnh, TP về thủ tục hi quan đối với hàng hóa viện trợ nhập khẩu. Tại điểm 3 công văn 4202/TCHQ-GSQL đã hướng dẫn “Về Tờ khai xác nhận viện trợ đối với các trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ và sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính ph đến trước có hiệu lực của Thông tư s 23/2022/TT-BTC của B Tài chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư s 225/2010/TT-BTC, hồ sơ hi quan phi có Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính, nay sửa thành:

“3. Về Tờ khai xác nhận viện trợ đối với các trường hợp khoản viện trợ được phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ và sau ngày có hiệu lực của Nghị định s 80/2020/NĐ-CP của Chính ph và đã đăng ký tờ khai hi quan trước ngày có hiệu lực của Thông tư s 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC, hồ sơ hi quan phi có T khai xác nhn viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính Trường hợp đăng ký tờ khai hi quan sau ngày Thông tư số 23/2022/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC .”

Các nội dung khác tại công văn số 4202/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2022 của Tổng cục Hi quan không thay đi.

Tổng cục Hi quan thông báo để Cục Hi quan tnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!