FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5137/TCHQ-GSQL
V/v dừng đưa hàng qua KVGS và kiểm tra hàng hóa chuyn ca khu bng máy soi container

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hi quan nhận báo cáo, phản ánh vưng mc của một s Cục Hải quan tnh, thành phố về việc dng đưa hàng qua khu vực giám sát hi quan và việc kiểm tra hàng hóa chuyn ca khu bng máy soi container dn đến thời gian kim tra kéo dài, s lượng lô hàng dừng, kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ phát hiện vi phạm thp, làm kéo dài thi gian thông quan hàng hóa, tăng chi phí và gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Thực hiện thông báo số 4244/TB-TCHQ ngày 10/10/2022 của Tổng cục trưng tại Hội nghị trực tuyến giao ban kết qu công tác Quý III triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022, Tổng cục Hi quan yêu cu các đơn vị thực hiện thống nht các nội dung sau:

1. Việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu:

1.1. Đối với hàng xuất khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Điều 52d Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

1.2. Đối với hàng nhập khu:

a) Trường hợp có thông tin hàng hóa nhập khu là hàng cấm nhập khu, tạm ngng nhập khu hocó chứng cứ về sai phạm thì thực hiện theo quy định tĐiều 52d Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

b) Trường hợp có thông tin nghi vn vi phạm thì Chi cục Hi quan nơi lưu gi hàng hóa không tm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát; Chi cục Hi quan nơi lưu gi hàng hóa thông báo cho Chi cục Hi quan nơi đăng ký t khai biết thông qua đường dây nóng đ quyết định việc thay đi hình thức, mức đđịa điểm kiểm tra, thiết lập tiêu chí rủi ro (nếu cn) hoc quyết định kim tra sau thông quan theo quy định.

1.3. Trách nhiệm xác định vi phạm, x lý vụ việc và báo cáo:

a) Khi ra quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, Chi cục trưởng Chi cục Hi quan phi xác định cụ th các du hiệu vi phm, căn cứ trên kết quả đánh giá thông tin có sđược thu thập theo quy định; Trường hợp lô hàng có nhiu container thì phi xác định cụ thể s hiệu container nghi vn cn kiểm tra; Chỉ yêu cầu người khai hi quan xuất trình các container có nghi vđể kiểm tra; Đối với các Cục Hi quan tnh thành phố đã được trang bị máy soi, việc kiểm tra được thực hiện bng máy soi, sau khi kim tra bng máy soi nếu xác định hàng hóa có vi phạm thì mới thực hiện mở kiểm tra thủ côngĐối với các Cục Hải quan tnh thành phố chưa được trang bị máy soi, việc kiểm tra được thực hiện bi công chức hi quan và phđảm bo hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan;

b) Giao Cục Hi quan các tỉnh, thành phố định kỳ vào thứ hai hàng tuần tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết qu thực hiện dừng đưa hàng qua khu vực giám sát ca các Chi cục Hi quan trực thuộc theo Phụ lục (đính kèm) và gi qua email: soichieu.gsql@customs.gov.vn để tổng hợp; Các đơn vị không phát sinh quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát không phi báo cáo s liệu.

2. Việc kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khu bng máy soi container:

a) Việc kiểm tra container bng máy soi đối với các lô hàng chuyn ca khđược thực hiện theo quy định tại Quyết định 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khu bng máy soi container, trên cơ sở lung hàng hóa di chuyn đ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khu của doanh nghiệp.

b) Hàng hóa nhập khẩu vận chuyn từ ca khu nhập đến địa điểm kim tra ca Chi cục Hi quan ngoài cửa khđể làm thủ tục, kim tra hải quan phải thực hiện niêm phong, kẹp chì và giám sát hải quan theo quy định. Các địa điểm kim tra phi được cơ quan hi quan công nhận, đáp ng yêu cầu về kiểm tra, giám sát hi quan theo quy định pháp luật.

3. Giao Cục Giám sát qun lý về hi quan phân ch hiệu quả việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và việc kiểm tra hàng hóa chuyn cửa khu bằng máy soi, tham mưu nh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều chỉnh mức độ soi chiếu, đối tượng dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để đảm bo gim thời gian thực hiện thủ tục hi quan, tạo điều kin thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và đảm bo hiệu lực, hiu quả quản lý.

Tổng cục Hi quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Tổng cục;
– Cục QLRR, Cục ĐTCBL, Cục CNTT&TKHQ;
– Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!