FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 5192/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng nước hồng sâm Korean Red Ginseng

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời các công văn số 732/HQHN-TXNK ngày 18/3/2014 về việc vướng mắc trong việc thực hiện kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng “nước hồng sâm” nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm PTPL HH XNK, mặt hàng có tên khai báo “Hồng sâm Hàn Quốc (100ml/chai x 100/CNT)” tại tờ khai số 244/NKD ngày 15/7/2009 có kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 1815/PTPLMB-NV ngày 28/8/2009 và mặt hàng có tên khai báo “Thực phẩm chức năng: nước Hồng sâm (60%) – Korean Red Ginseng. 100ml/chai; 100 chai/thùng. Hàng mới 100%. NSX: 07/06/2013; HSD: 06/06/2015” thuộc tờ khai số 242/NKD01 ngày 22/6/2013 có kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 741/PTPL-NV ngày 22/7/2013 là cùng một mặt hàng do cùng Công ty TNHH Hoàng Hương nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính,

Mặt hàng nước hồng sâm (Korean Red Ginseng) dạng lỏng, màu vàng nâu nhạt, mùi thơm thảo dược, vị ngọt, đóng chai 100ml; thành phần cấu tạo: tinh chất hồng sâm Hàn Quốc, citric axit, nước tinh khiết, đường quả hóa lỏng; Cách sử dụng: ngày uống 1-2 chai phù hợp thuộc nhóm 22.02“Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “- Loại khác”, mã số 2202.90.30 “- – Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh, tp. (để th.hiện thống nhất);
– Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
– Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!