FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6102/TCĐBVN-KHCN, MT&HTQT
V/v Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

– Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tại văn bản số 8655/BGTVT-VT ngày 20/8/2021, để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải, góp phần cho quá trình lưu thông hàng hóa được thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) đã hoàn thiện phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa; thông tin kê khai để cập nhật hoặc sửa đổi do đơn vị vận tải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai. Phần mềm sẽ đưa vào thử nghiệm từ 18h00 ngày 25/8/2021 đến 18h00 ngày 26/8/2021 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h00 ngày 26/6/2021, việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở GTVT).

Để bảo đảm công tác triển khai, vận hành thử nghiệm phần mềm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục ĐBVN thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông tin truy cập Cổng dịch vụ

Theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm theo văn bản này.

2. Đề nghị các Cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở GTVT-XD Lào Cai

– Thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn Doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống, dịch bệnh Covid-19;

– Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và ý kiến của người dân, Doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn trong quá trình vận hành phần mềm gửi về Tổng cục ĐBVN để xem xét, xử lý, hoàn thiện.

b) Giao các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV theo dõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Tổng cục ĐBVN để xem xét, xử lý.

c) Giao Vụ vận tải theo dõi quá trình triển khai vận hành phần mềm tại các Sở GTVT, tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của phần mềm.

d) Giao Vụ KHCN, MT&HTQT phối hợp với Vụ Vận tải, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội trong quá trình vận hành thử nghiệm và thí điểm phần mềm, tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN xử lý, khắc phục các tồn tại về mặt k thuật của phần mềm.

Đề nghị các Cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Phan Thị Thu Hiền;
– Bộ GTVT: Vụ VT; KHCN; TTCNTT;
– C
ác Vụ: Vận tải; ATGT;
– Các Cục QLĐB I, II, III, IV;
 Tập đoàn Viettel;
– Lưu: VT; KHCN, MT, HTQT (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huyện

23/09/2021

CÔNG VĂN 9907/BGTVT-VT NĂM 2021 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/CT-TTG DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 23/09/2021

18/08/2021

CÔNG VĂN 5893/TCĐBVN-VT NĂM 2021 VỀ YÊU CẦU KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH VÀ XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG "CÒ MỒI LUỒNG XANH" THEO PHẢN ÁNH CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 18/08/2021

TOP
error: Content is protected !!