FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

23/09/2021

CÔNG VĂN 9907/BGTVT-VT NĂM 2021 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/CT-TTG DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 23/09/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT NĂM 2021 TRIỂN KHAI VẬN HÀNH PHẦN MỀM KÊ KHAI THÔNG TIN GIẤY NHẬN DIỆN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

18/08/2021

CÔNG VĂN 5893/TCĐBVN-VT NĂM 2021 VỀ YÊU CẦU KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH VÀ XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG "CÒ MỒI LUỒNG XANH" THEO PHẢN ÁNH CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 18/08/2021

15/12/2022

Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hiệu lực 15/12/2022

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 10906/QĐ-BGTVT NĂM 2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hiệu lực 16/10/2021

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 1812/QĐ-BGTVT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, ĐƯỜNG SẮT, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

TOP
error: Content is protected !!