FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

23/09/2021

CÔNG VĂN 9907/BGTVT-VT NĂM 2021 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/CT-TTG DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 23/09/2021

25/08/2021

CÔNG VĂN 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT NĂM 2021 TRIỂN KHAI VẬN HÀNH PHẦN MỀM KÊ KHAI THÔNG TIN GIẤY NHẬN DIỆN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

18/08/2021

CÔNG VĂN 5893/TCĐBVN-VT NĂM 2021 VỀ YÊU CẦU KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH VÀ XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG "CÒ MỒI LUỒNG XANH" THEO PHẢN ÁNH CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 18/08/2021

15/12/2022

Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hiệu lực 15/12/2022

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 10906/QĐ-BGTVT NĂM 2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hiệu lực 16/10/2021

16/10/2021

QUYẾT ĐỊNH 1812/QĐ-BGTVT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, ĐƯỜNG SẮT, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Hiệu lực 16/10/2021

30/06/2022

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Hiệu lực 15/08/2022

30/07/2018

MINISTRY OF TRANSPORT - CIRCULAR ON THE LIST OF POTENTIALLY UNSAFE COMMODITIES UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF TRANSPORT

Hiệu lực 15/09/2018

30/07/2018

Bộ Giao thông Vận tải - QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hiệu lực 15/09/2018

14/05/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Hiệu lực 01/07/2018

28/03/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI ĐỐI VỚI XE Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG VÀ XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

Hiệu lực 05/05/2019

10/01/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ NHẬP KHẨU THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2017/NĐ-CP

Hiệu lực 01/03/2018

TOP
error: Content is protected !!