FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 648/BTNMT-TCMT
V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 114 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3, khoản 4 Điều 106 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm 2021 của các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Xây dựng báo cáo về công tác quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố căn cứ nội dung tại điểm d, điểm đ mục 2 phần III Mẫu số 03 Phụ lục VI “Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” quy định tại Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 02 năm 2022 theo địa chỉ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCMT, HHa (135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

18/04/2023

Công văn 2642/BTNMT-PC năm 2023 thực hiện quy định trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Hiệu lực 18/04/2023

TOP
error: Content is protected !!