FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 7183/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng”

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 5192/TCHQ-TXNK ngày 13/5/2014, 3863/TCHQ-TXNKngày 09/5/2016 và 4181/TCHQ-TXNK ngày 23/6/2017 hướng dẫn phân loại một số mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng, dùng ngay không cần pha loãng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát trên hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan thì việc khai báo mã số cho mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng chưa thống nhất. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục Kim định Hải quan thống nhất thực hiện phân loại như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012; Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 16NL0326-TT ngày 24/10/2016,

Trường hợp xác định các mặt hàng là thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,…) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn, không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo th tích thì thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90– Loại khác:”, mã số 2202.90.30 “- – Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng”, không phụ thuộc vào liều lượng dùng.

Tổng cc Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1- Chi nhánh TP.HCM (297/24A Lý Thường Kiệt, P.15, Q.
11, TP.HCM) (thay trả lời CV 111-2017/CPC1-CNHCM ngày 22/9/2017);
– Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lựa chọn Một (tầng 7, số nhà 24 đường Đặng Thai Mai, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố HCM) (thay trả lời CV 15-17/CV ngà17/10/2017);
– Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
– Cục Kiểm tra sau thông quan;
– L
ưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG 
CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

09/02/2018

Tổng Cục Hải quan - V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 09/02/2018

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!