FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 7466/TXNK-TGHQ
V/v khoản điều chỉnh cộng TGHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (CN. Hà Nội).
Tng 35 tòa nhà 72 tng, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường M Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 111/CSM/2018 ngày 14/11/2018 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (CN. Hà Nội), tiếp theo công văn số 6937/TXNK-TGHQ ngày 23/10/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và công văn số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 của Tổng cục Hải quan, phí cân bằng container (thường gọi là phí CIC) của doanh nghiệp nhập khẩu phát sinh sau khi hàng đã được nhập khẩu và không liên quan đến lô hàng nhập khẩu cần được xác định trị giá hải quan, do đó, không thuộc diện phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của lô hàng nhập khu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (CN. Hà Nội) được biết và thực hiện xác định đúng trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TGHQ (BH-2b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

04/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu

Hiệu lực 04/01/2019

17/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hiệu lực 17/02/2017

30/11/2015

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ, DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO

Hiệu lực 03/12/2015

TOP
error: Content is protected !!