FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

30/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BTC NGÀY

Hiệu lực 15/10/2019

25/03/2015

Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/04/2015

06/09/2018

VĂN BẢN HỢP NHẤT 25/VBHN-BTC NĂM 2018 HỢP NHẤT THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC và 39/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hiệu lực 06/09/2018

20/04/2018

Bộ Tài chính - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiệu lực 05/06/2018

25/03/2015

Bộ Tài chính - QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.

Hiệu lực 01/04/2015

01/09/2016

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/09/2016

11/07/2018

Bộ Tài chính - Văn bản hợp nhất Nghị định QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN (Hợp nhất NĐ 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP

Hiệu lực 11/07/2018

20/04/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Hiệu lực 05/06/2018

21/01/2015

Chính phủ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Hiệu lực 15/03/2015

04/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu

Hiệu lực 04/01/2019

17/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hiệu lực 17/02/2017

30/11/2015

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ, DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO

Hiệu lực 03/12/2015

01/02/2019

Tổng cục hải quan - V/v: Xác định trị giá hải quan

Hiệu lực 01/02/2019

21/11/2018

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v khoản điều chỉnh cộng TGHQ

Hiệu lực 21/11/2018

20/09/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/09/2018

20/06/2018

Tổng cục Hải quan - V/v chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển

Hiệu lực 20/06/2018

08/03/2018

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC, DO, vệ sinh container

Hiệu lực 08/03/2018

22/03/2017

Cục thuế xuất nhập khẩu - V/v vướng mắc về phí CIC

Hiệu lực 22/03/2017

25/10/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phí CIC

Hiệu lực 25/10/2016

23/06/2014

Quốc hội - LUẬT HẢI QUAN

Hiệu lực 01/01/2015

06/04/2016

Quốc hội - THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/01/2006

TOP
error: Content is protected !!