FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 859/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Luật số 03/2022/QH15

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 11/1/2022, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022). Theo đó, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 nêu trên đã bổ sung nhóm hàng “Xe ô tô điện chạy bằng pin” thuộc điểm g khoản 4 Mục I Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội kể từ ngày 01/03/2022 (Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

3. Hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 để khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin từ ngày 01/03/2022.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
– Các đồng chí PTCT (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc TCH
Q;
– Lưu: VT, TXNK-Chính 
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!