FORGOT YOUR DETAILS?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 900/TCHQ-TXNK
V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc.
(số 35 Tuệ Tĩnh, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhn được công văn số 184/CV-TTM/2017 ngày 20/7/2017 của Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc (sau đây gọi là Công ty) đề nghị không truy thu thuế mặt hàng có tên khai báo “Thực phẩm chức năng, tinh chất collagen; COLLAGEN GOLD; 30 ml; nhà sản xuất Menard Nhật Bản” (sau đây gọi là Collagen Gold). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý số 78/2006/QH11;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1. Về phân loại

Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả phân loại số 2512/TB-TCHQ ngày 14/4/2017 cho mặt hàng Collagen Gold do Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc nhập khẩu, theo đó mặt hàng Collagen Gold (có bản chất là Chế phẩm thực phẩm chức năng (food supplement) dạng lỏng, có chứa collagen, chiết xuất từ thực vật, đường, vitamin C,... đóng gói 30ml/lọ, có thể uống luôn, không cần pha loãng) thuộc nhóm 22.02, mã số 2202.90.30.

2. Về xử lý thuế

2.1. Đối với lô hàng Collagen Gold do Công ty nhập khẩu đăng ký tờ khai trước ngày 15/10/2015 (giai đoạn Công ty tự khai, tự xác định số thuế phải nộp): Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng Collagen Gold khai chưa đúng mã hàng 2202.90.30 dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì thực hiện nộp đủ thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2.2. Đối với lô hàng Collagen Gold do Công ty nhập khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 15/10/2015 đến trước ngày 14/4/2017 (giai đoạn cơ quan hải quan có văn bản hướng dẫn phân loại): thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế tương ứng theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan hải quan có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (Danh sách các văn bản hướng dn phân loại kèm theo).

2.3. Đối với lô hàng Collagen Gold do Công ty nhập khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 14/4/2017: thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế tương ứng theo Thông báo số 2512/TB-TCHQ ngày 14/4/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc và các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Thanh tra Kiểm tra; Cục Kiểm định Hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

DANH SÁCH

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG “COLLAGEN GOLD” DO CÔNG TY TNHH TM THIÊN THỦY MỘC NHẬP KHẨU
(Kèm theo công văn số 900/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2018 của Tổng cục Hải quan)

1. Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1476/TB-CNHP ngày 05/11/2015 của Trung tâm PTPL HH XNK, chi nhánh TP. Hải Phòng.

2. Công văn số 3863/TCHQ-TXNK ngày 09/5/2016 của Tổng cục Hải quan.

3. Thông báo kết quả phân loại số 4491/TCHQ-TB ngày 23/5/2016 của Tổng cục Hải quan.

4. Thông báo kết quả phân loại số 6912/TB-TCHQ ngày 21/7/2016 của Tổng cục Hải quan.

5. Công văn số 7839/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2016 của Tổng cục Hải quan.

 

12/08/2016

Tổng Cục Hải quan - V/v tạm dừng thực hiện TB số 6912/TB-TCHQ về phân loại mặt hàng Collagen Gold

Hiệu lực 12/08/2016

23/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hiệu lực

09/05/2016

Tổng cục Hải quan - V/v phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!