FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9075/QLD-KD
V/v tăng cường sản xuất, nhập khẩu, tồn trữ thuốc phòng, chống Covid -19

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
(Sau đây gọi là các Đơn vị)

Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã có Công văn số 6145/BYT-QLD ngày 30/7/2021 gửi Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo Sở Y tế địa phương trong việc đảm bảo cung ứng thuốc, bình ổn giá thuốc điều trị Covid-19 cũng như tạo điều kiện để các doanh nghiệp Dược trên địa bàn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ gián đoạn, đứt gãy nguồn cung toàn cầu có thể xảy ra, để đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và thuốc nói chung tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược đề nghị như sau:

1. Lãnh đạo các Đơn vị chủ động rà soát tồn trữ thuốc tại cơ sở và khả năng cung ứng của các nhà cung cấp để có giải pháp phù hợp đảm bảo nguồn cung thuốc tại đơn vị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân đặc biệt là bệnh nhân Covid-19.

2. Các Đơn vị báo cáo cụ thể những loại thuốc khó khăn về nguồn cung (nếu có) và đề xuất nhu cầu về Cục Quản lý Dược đối với những thuốc phòng, điều trị Covid-19 trước ngày 10/8/2021 theo các thông tin tại Phụ lục kèm để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Mọi khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn (DS Nguyễn Huy Ngọc, Điện thoại: 0904190240, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.)

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai
thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– VPB; Vụ: KHTC, TT&TĐKT; Cục: KCB, YTDP, CNTT; Thanh tra Bộ (để p/h);
– Cục Quân y – Bộ QP; Cục Y tế – Bộ CA; Cục Y tế – Bộ GTVT;
– Các Phó Cục trưởng (để p/h c/đ);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 


Lê Việt Dũng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 9075/QLD-KD ngày 03/8/2021 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc, nng độ – hàm lượng

Đường dùng

Đơn vị

Số lượng tồn kho

Đề xuất nhu cầu

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

Ghi chú:

– Đề nghị các Đơn vị gửi file mềm (*.doc hoặc *.xls) kèm theo công văn để thuận lợi cho việc tổng hợp.

– Chỉ báo cáo đối với những thuốc phòng, điều trị Covid-19.

– Cục Quản lý Dược chỉ nhận báo cáo của Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố (SYT tổng hợp các cơ sở y tế trực thuộc)

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!