FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 922/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về phí CIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH S&H Vina.
(Địa chỉ: Thôn Tân Lý, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)

Trả lời công văn số 032017/CV-SHVN ngày 16/03/2017 của Công ty TNHH S&H Vina vướng mắc phụ phí CIC tính vào trị giá hàng nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh cộng phí CIC:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp phí CIC có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa và đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

2. Về việc hoàn thuế GTGT thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế nội địa. Do đó, đề nghị Công ty TNHH S&H Vina liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH S&H Vina được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

04/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu

Hiệu lực 04/01/2019

17/02/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hiệu lực 17/02/2017

30/11/2015

Tổng cục Hải quan - VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ, DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO

Hiệu lực 03/12/2015

TOP
error: Content is protected !!