FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9907/BGTVT-VT
V/v triển khai thực hiện Ch thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

– Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
– Các Cục: Hàng hải Việt nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Y t
ế Giao thông vận tải, Đăng kiểm Việt Nam;
– Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện như sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

– Bảo đảm hệ thống giao thông vận tải thông suốt trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc vận chuyển nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản;

– Kiểm tra, hướng dẫn lưu thông thống nhất tại các địa phương; rà soát, yêu cầu bãi bỏ các văn bản của địa phương trái với quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về lưu thông hàng hóa, tuyệt đối không để ách tắc, các địa phương không được ban hành các giấy phép con;

– Phối hp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương sớm xử lý tình trạng thiếu container rỗng và có giải pháp giảm giá cước vận tải phục vụ xuất khẩu và nhập khẩu;

– Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ điều tiết lưu lượng xe đỗ, tập kết tại khu vực cửa khẩu và trên các tuyến đường lên cửa khẩu để tránh ùn tắc.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải, Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai:

a) Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;

b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-191.

(Chỉ thị s 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 gửi kèm theo Công văn này)

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (để b/cáo)
– Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Thứ trưởng;
– Báo Giao thông;
– Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải);
– Lưu: VT, V.Tải (Phongdq, 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

25/08/2021

CÔNG VĂN 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT NĂM 2021 TRIỂN KHAI VẬN HÀNH PHẦN MỀM KÊ KHAI THÔNG TIN GIẤY NHẬN DIỆN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 25/08/2021

18/08/2021

CÔNG VĂN 5893/TCĐBVN-VT NĂM 2021 VỀ YÊU CẦU KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH VÀ XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG "CÒ MỒI LUỒNG XANH" THEO PHẢN ÁNH CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BAN HÀNH

Hiệu lực 18/08/2021

TOP
error: Content is protected !!