FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 995/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh Đắk Lk;
– Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
– Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
– Cục Hải quan TP. H Chí Minh;
– Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời vướng mắc liên quan đến việc khai sai mã loại hình trên tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất theo đề nghị tại công văn số 174/HQĐL-NV, 1162/HQĐL-NV của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk; công văn số 2583/HQHNN-NV của Cục Hải quan Hà Nam Ninh; công văn số 2095/HQĐNa-GSQL của Cục Hải quan tnh Đồng Nai; công văn số 2982/HQHN-GSQL, 3216/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP. Hà Nội và công văn số 279/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 20, Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, khoản 11 Điều 1 và Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018), tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng, hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan nếu khai sai mã loại hình thì không thuộc đối tượng được hủy tờ khai, khai sửa đổi, bổ sung mã loại hình.

Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Trường hợp kết quả kiểm tra sau thông quan xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khai sai mã loại hình nhưng đã được đưa vào sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu; cơ quan hi quan đủ cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu hàng đúng với hàng hóa đã nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu đúng với hàng hóa đã xuất khẩu; việc theo dõi, quản lý, sử dụng hàng hóa phù hợp với mã loại hình doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai mã loại hình để trốn thuế, gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì được xem xét đối với các tờ khai đã khai sai mã loại hình để thực hiện các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán và thực hiện quản lý hàng hóa theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện có sai phạm từ hành vi khai sai mã loại hình thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết quả xử lý vụ việc, Cục Hi quan các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan). Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo kèm đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, Cục TXNK, Cục KTSTQ (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!