FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Số: 4551/TCHQ-CNTT

V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi : Các Cục Hải quan tỉnh , thành phố

             Căn cứ công văn số 1599 / BVTV – VP ngày 8/9/2021 của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 20/9/2021 đối với quy trình Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩuKiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia ( đính kèm ) , Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh , thành phố :

 

1. Kể từ ngày 20/9/2021 sẽ triển khai chính thức thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩuKiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia .

 

2. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh , thành phố :

–   Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan ( E – Customs ) cho cán bộ hải quan ;

–   Chỉ đạo cán bộ hải quan tại các Chi cục Hải quan truy cập Hệ thống xử lý điện tử hải quan ( E – Customs ) để tra cứu , khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và Giấy chứng nhận chất lượng phân bón nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan .
 
Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh , thành phố biết để phối hợp thực hiện . / .
Nơi nhận: 

– Như trên ;

– Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ( để phối hợp ) ;

– Cục Bảo vệ thực vật ;Trung tâm Tin học ; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( để phối hợp ) ;

– Lưu : VT , CNTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!