FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

28/07/2021

NGHỊ QUYẾT 29/2021/QH15 VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Hiệu lực 11/09/2021

22/03/2012

Ủy ban Thường vụ Quốc hội - HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hiệu lực 01/07/2012

30/03/2021

Quốc Hội - Luật Phòng chống ma túy

Hiệu lực 01/01/2022

10/12/2018

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018   LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Luật Chất lượng sản phẩm,

Hiệu lực 10/12/2018

17/11/2020

Quốc Hội - Luật Bảo vệ Môi trường

Hiệu lực 01/01/2022

23/06/2014

Quốc hội - LUẬT HẢI QUAN

Hiệu lực 01/01/2015

21/11/2017

Quốc Hội - Luật Thủy Sản

Hiệu lực 01/01/2019

12/06/2017

Quốc hội - QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

Hiệu lực 01/01/2018

06/04/2016

Quốc hội - THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hiệu lực 01/01/2006

06/04/2016

Quốc Hội - Luật Dược

Hiệu lực 01/01/2017

25/11/2015

THE NATIONAL ASSEMBLY - VIETNAM MARITIME CODE

Hiệu lực 01/07/2017

19/11/2015

Quốc Hội - Luật An toàn Thông tin mạng

Hiệu lực 01/07/2016

TOP
error: Content is protected !!