FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2030/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số số 0411/2021/XĐHS ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần hóa chất Á Châu – mã số thuế 0304918352 cùng hồ sơ kèm theo; công văn số 18/KĐHQ-NV ngày 28/3/2022 và công văn số 274/KĐHQ-NV ngày 17/5/2022 của Cục Kiểm định Hải quan; công văn hướng dẫn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2021 của Tổng cục Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: MEG-3™ 3626 EE Ic Oil
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: lỏng MEG-3TM 3626 EE IC oil Nguyên liệu thực phẩm – Dầu cá dạng
Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuất: DSM Nutritional products LTD.
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Dầu cá tinh luyện chứa Omega 3 (acid béo bão hòa không no) dưới dạng ethyl ester với hàm lượng EPA 320mg, DHA 230mg.

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng làm thành phần, phụ gia trong chế biến thực phẩm

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: Tùy từng sản phẩm cụ thể để có hàm lượng sử dụng thích hợp

– Thông số kỹ thuật: Refined Fish oil (997.9mg), Mixed Natural Tocopherols (2.1mg).

– Quy trình sản xuất: Theo quy trình sản xuất của nhà sản xuất (đính kèm hồ sơ XĐTMS): Incoming fish oil -> Blending, Refining, WFE deodorization, Ethylation, Distillation, Bleaching, Cold Filtration (as applicable) => Other ingredient (s) addition => Filtration and Packaging under Inert Gas.

– Công dụng theo thiết kế: Dùng làm thành phần, phụ gia trong chế biến thực phẩm.

 

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thì mặt hàng:

Tên thương mại: MEG-3™ 3626 EE Ic Oil
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Theo tài liệu nhà sản xuất và doanh nghiệp cung cấp, mặt hàng chứa dầu cá ở dạng ethyl ester và vitamin E, dạng lỏng, hàm lượng EPA 320mg, DHA 230mg, dùng để làm thành phần, phụ gia trong chế biến thực phm.
Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuất: DSM Nutritional Products LTD.

thuộc nhóm 21.06. “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác: ”, phân nhóm “- – Loại khác: ”, mã số 2106.90.91 – – – Hn hợp khác của hóa chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Công ty Cổ phần hóa chất Á Châu (Tầng 11, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam);
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-D.Linh
 (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!