FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4095/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Do sơ suất trong soạn thảo, Tng cục Hải quan đính chính Thông báo kết quả xác định trước mã số với nội dung cụ thể như sau:

STT

Số và ngày của Thông báo kết quả xác định trước mã số

Nội dung liên quan đã ban hành

Nội dung đính chính

1

Điểm 1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp tại Thông báo số 3509/TB-TCHQ ngày 24/8/2022 Nhà sản xuất: TOP Solvent (Vietnam) Limited Liability Company Nhà sản xuất: TOP Solvent

2

Điểm 3. Kết quả xác định trước mã số tại Thông báo số 3509/TB-TCHQ ngày 24/8/2022 Nhà sản xuất: TOP Solvent (Vietnam) Limited Liability Company Nhà sản xuất: TOP Solvent

Các nội dung khác tại Thông báo trên không có thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (Tầng 3, Tòa nhà Ruby, số 12, Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tnh Bà Rịa-Vũng Tàu);
– Các cục H
Q tnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, VP, TXNK-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đàm Mạnh Hiếu

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!