FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4451/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT- BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số BHF-GDC/XĐTMS29 ngày 14/9/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH BHFLEX VINA, mã số thuế: 2500506479;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Opulent Single-Layered Film (TPX film)
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng film dạng thô Polyolefin, chưa in, không xốp, không tự dính, chưa được gia cố có tác dụng bảo vệ tấm mạch in không bị bóng lóa khi ép. KT: 540mm*470mm
Ký, mã hiệu, chủng loại: TPX film Nhà sản xuất: Mitsui Chemicals Tohcello, Inc
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa đưc xác định trước mã số:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Màng phim 1 lớp, có thành phần 4-methyl-1-pentene α-olefin copolymer và chất phụ gia

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Bước 1: Đặt các mặt hàng theo thứ tự: Tấm mạch in – Tấm nguyên vật liệu cần ép – tấm phim TPX – Tấm PVC

+ Bước 2: Thực hiện ép. Khi ép, tấm PVC rất dễ nóng chảy nên phải lót tấm TPX ở dưới để khi PVC chảy ra không bị dính vào hàng.

+ Bước 3: Bóc vỏ PVC và tấm phim TPX

– Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ 4-methyl-1-pentene α-olefin copolymer: > 99%

+ Chất phụ gia: 1%

– Thông số kỹ thuật:

+ Tấm phim trong hoặc trong mờ, không màu

+ Nhiệt độ nóng chảy: 228 độ C

+ Trọng lượng riêng: 0.83

+ Tan trong nước không đáng k

+ Độ dày: 25 µm hoặc 50 µm

– Công dụng theo thiết kế: Dán lên tấm mạch in, tránh cho nhựa PVC dính lên bảng mạch in (FPCB) trong quá trình ép nóng

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Opulent Single-Layered Film (TPX film)
– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

Màng phim 1 lớp, có thành phần 4-methyl-1-pentene α-olefin copolymer và chất phụ gia

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Bước 1: Đặt các mặt hàng theo thứ tự: Tấm mạch in – Tấm nguyên vật liệu cần ép – tấm phim TPX – Tấm PVC

+ Bước 2: Thực hiện ép. Khi ép, tấm PVC rất dễ nóng chảy nên phải lót tấm TPX ở dưới để khi PVC chảy ra không bị dính vào hàng.

+ Bước 3: Bóc vỏ PVC và tấm phim TPX

– Hàm lượng tính trên trọng lượng:

+ 4-methyl-1-pentene α-olefin copolymer: > 99%

+ Chất phụ gia: 1%

– Thông số kỹ thuật:

+ Tấm phim trong hoặc trong mờ, không màu

+ Nhiệt độ nóng chảy: 228 độ C

+ Trọng lượng riêng: 0.83

+ Tan trong nước không đáng kể

+ Độ dày: 25 µm hoặc 50 µm

– Công dụng theo thiết kế: Dán lên tấm mạch in, tránh cho nhựa PVC dính lên bảng mạch in (FPCB) trong quá trình ép nóng

Ký, mã hiệu, chủng loại: Opulent Single-Layered Film (TPX film)film Nhà sản xuất: Mitsui Chemicals Tohcello, Inc

thuộc nhóm 39.20 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.”, phân nhóm “- Từ plastic khác:”, phân nhóm 3920.99 “- – Từ plastic khác:”, phân nhóm – – – Từ các polyme trùng hợp:”, mã số 3920.99.29 – – – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam..

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BHFLEX VINA biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Công ty TNHH BHFLEX VINA (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc);
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-Huyền(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!