FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4923/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ S

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước mã số số 2809-2/UV2020 ngày 10/6/2021 của Công ty CP Diana Unicharm, mã số thuế: 0100507058 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Closure tape Y4384
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng nhựa bằng Polypropylen tự dính được cố định với phần sau của sản phẩm và khi sử dụng được bóc 1 phần ra dính vào phần trước của bỉm để miếng bỉm tạo thành dạng quần khi sử dụng
Ký, mã hiệu, chủng loại: Closure tape Y4384. Nhà sản xuất: Avery Dennison Kunshan Co., Ltd.
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: cấu tạo dạng chữ Y, gồm 3 phần:

+ Phần dính nhanh: chất liệu là màng CPP màu trắng, được tráng phủ keo 1 mặt.

+ Phần chống dính: chất liệu là màng BOPP màu trắng, được tráng phủ keo 1 mặt, còn một mặt tráng Silicon để chống dính keo. Ghép với phần dính nhanh tạo thành hình chữ Y.

+ Phần đánh dấu bóc: màng CPP có màu-được gắn ở đầu trên phần dính nhanh.

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: mặt dính keo của nửa dưới phần dính nhanh và phần chống dính được dán vào mép sản phẩm làm cố định băng dính này với miếng bỉm. Nửa còn lại phần dính nhanh mà một phần có phần đánh dấu bóc được ép với phần chống dính mặt có tráng Silicon. Khi sử dụng sẽ bóc phần đánh dấu bóc để dán vào miếng dính trước bụng của sản phẩm tạo thành quần ôm khít lấy cơ thể.

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: 127 gsm

– Thông số kỹ thuật: dạng cuộn, khổ 62 mm, phần keo dính 33 mm, phần đánh dấu bóc 7mm

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Closure tape Y4384.
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng nhựa bằng Polypropylen tự dính được cố định với phần sau của sản phẩm và khi sử dụng được bóc 1 phần ra dính vào phần trước của bỉm để miếng bỉm tạo thành dạng quần khi sử dụng
Ký, mã hiệu, chủng loại: Closure tape Y4384. Nhà sản xuất: Avery Dennison Kunshan Co., Ltd.

thuộc nhóm 39.19 “Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn”, phân nhóm 3919.10 “- Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 20 cm”, phân nhóm “- – Loại khác”, mã số 3919.10.92 “- – – Từ các polyme trùng hợp; từ các polyme trùng ngưng hoặc tái sắp xếp; từ nitrat xenlulo, các acetat xenlulo và các dẫn xuất hóa học khác của xenlulo, đã hóa dẻo” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Diana Unicharm biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Công ty CP Diana Unicharm (P.12A05-12A06, Tầng 12A, Tòa Discovery Complex (KCN Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội);
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK- Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

21/06/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3173/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 về biểu thuế

Hiệu lực 21/06/2023

05/05/2023

Công văn 2114/TCHQ-GSQL năm 2023 về C/O mẫu RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 05/05/2023

21/03/2023

Công văn 1236/TCHQ-GSQL năm 2023 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiệu lực 21/03/2023

TOP
error: Content is protected !!