FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

06/07/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

Hiệu lực 11/07/2022

01/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 8196/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 31 tháng 12

Hiệu lực

14/02/2019

Bộ Tài chính - V/v: Thuế BVMT đối với dầu gốc

Hiệu lực 14/02/2019

10/03/2015

Quốc Hội - Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Hiệu lực 01/05/2016

15/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2019

02/04/2015

BỘ TÀI CHÍNH - V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 888A/2015/UBTVQH13

Hiệu lực 02/04/2015

14/07/2011

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

13/10/2016

TỔNG CỤC HẢI QUAN - CÔNG VĂN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG DẦU NHẬP KHẨU

Hiệu lực 13/10/2016

14/07/2014

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 14/07/2014

28/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 15/11/2012

11/11/2011

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

08/08/2011

CHÍNH PHỦ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

15/11/2010

QUỐC HỘI - LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2012

26/09/2018

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiệu lực 01/01/2019

TOP
error: Content is protected !!