FORGOT YOUR DETAILS?

26/09/2017

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 5464/BYT-TB-CT V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Hiệu lực 26/09/2017

23/06/2017

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3593/BYT-TB-CT V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về

Hiệu lực 23/06/2017

31/05/2019

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Hiệu lực 01/08/2019

21/06/2011

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 24/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011  Đã hết hiệu lực THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC

Hiệu lực 15/08/2011

01/01/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 68 NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5

Hiệu lực 01/01/2020

15/05/2016

THE GOVERNMENT——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness————— No. 36/2016/ND-CP Hanoi, May 15th, 2016 DECREE ON MEDICAL EQUIPMENT MANAGEMENT Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001; Pursuant to the Law on Investment dated November

Hiệu lực 01/07/2016

15/05/2018

MINISTRY OF HEALTH——- THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness————— No.14/2018/TT-BYT Hanoi, May 15, 2018   CIRCULAR PROMULGATING THE NOMENCLATURE OF MEDICAL EQUIPMENT WHOSE HS CODES HAVE BEEN ASSIGNED IN THE VIETNAM’S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS Pursuant

Hiệu lực 01/07/2018

12/10/2015

THE MINISTRY OF HEALTH——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness————— No.: 30/2015/TT-BYT Hanoi, 12 October  2015 CIRCULAR ON IMPORT OF MEDICAL EQUIPMENT Pursuant to the Commercial Law dated 14/6/2005; Pursuant to Decree No. 187/2013/ND-CP dated 20/11/2013 of the Government detailing the

Hiệu lực 30/11/2015

28/06/2019

CÔNG VĂN 3664/BYT-TB-CT NĂM 2019 THỰC HIỆN CẤP ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B, C, D DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 28/06/2019

15/05/2018

Bộ Y tế - BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/07/2018

28/10/2016

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 15/12/2016

15/11/2016

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH VIỆC THỪA NHẬN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/01/2017

31/12/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 31/12/2018

15/12/2017

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/02/2018

12/10/2015

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 30/11/2015

15/05/2016

Chính phủ - VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/07/2016

TOP
error: Content is protected !!