FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

03/03/2023

CHÍNH PHỦ - NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 03/03/2023

16/11/2021

BỘ Y TẾ - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/01/2022

08/11/2021

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Hiệu lực 01/01/2022

18/08/2021

Tổng cục Hải quan - V/v thuế giá trị gia tăng

Hiệu lực 18/08/2021

10/08/2021

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v Thuế giá trị gia tăng

Hiệu lực 10/08/2021

11/06/2021

BỘ TÀI CHÍNH - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 11 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Hiệu lực 01/08/2021

29/01/2021

BỘ Y TẾ - V/v hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Hiệu lực

07/12/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ, GĂNG TAY Ý TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Hiệu lực 22/01/2021

16/06/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Hiệu lực 16/06/2020

22/05/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

Hiệu lực 22/05/2020

16/03/2020

Bộ Y tế - VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-BYT NĂM 2020 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 16/03/2020

02/03/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 02/03/2020

01/01/2020

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 68 NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 169/2018/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/01/2020

27/11/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế giá trị gia tăng

Hiệu lực 27/11/2019

28/06/2019

CÔNG VĂN 3664/BYT-TB-CT NĂM 2019 THỰC HIỆN CẤP ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B, C, D DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 28/06/2019

17/06/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 17/06/2019

31/05/2019

Bộ Y tế - HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Hiệu lực 01/08/2019

02/01/2019

Bộ Y Tế - V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ.

Hiệu lực 02/01/2019

31/12/2018

Vietnam Government - AMENDMENTS TO THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 36/2016/ND-CP DATED MAY 15, 2016 ON MEDICAL DEVICE MANAGEMENT

Hiệu lực 31/12/2018

31/12/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 31/12/2018

07/11/2018

Bộ Tài chính - V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 07/11/2018

15/05/2018

Vietnam Ministry of Health - PROMULGATING THE NOMENCLATURE OF MEDICAL EQUIPMENT WHOSE HS CODES HAVE BEEN ASSIGNED IN THE VIETNAM’S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS

Hiệu lực 01/07/2018

15/05/2018

Bộ Y tế - BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/07/2018

16/01/2018

Tổng cục Hải Quan - V/v thuế GTGT thiết bị  y tế

Hiệu lực 16/01/2018

15/12/2017

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/02/2018

26/09/2017

Bộ Y tế - V/V phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Hiệu lực 26/09/2017

23/06/2017

Bộ Y tế - V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Hiệu lực 23/06/2017

19/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn về thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế

Hiệu lực 19/06/2017

24/04/2017

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải Quan - V/v thuế suất GTGT của mặt hàng trang thiết bị y tế

Hiệu lực 24/04/2017

17/01/2017

Bộ Tài chính - V/v xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 17/01/2017

28/10/2016

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 15/12/2016

22/08/2016

Bộ Y Tế - VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 22/08/2016

15/05/2016

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 36/2016/ND-CP Hanoi, May 15th, 2016 DECREE ON MEDICAL EQUIPMENT MANAGEMENT Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001; Pursuant to the Law on

Hiệu lực 01/07/2016

15/05/2016

Chính phủ - VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/07/2016

20/11/2015

Bộ Tài chính - V/v chính sách thuế.

Hiệu lực 20/11/2015

12/10/2015

THE MINISTRY OF HEALTH——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness————— No.: 30/2015/TT-BYT Hanoi, 12 October  2015 CIRCULAR ON IMPORT OF MEDICAL EQUIPMENT Pursuant to the Commercial Law dated 14/6/2005; Pursuant to Decree No. 187/2013/ND-CP dated 20/11/2013 of the Government detailing the

Hiệu lực 30/11/2015

12/10/2015

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 30/11/2015

06/07/2015

Bộ Y Tế - V/v: Hướng dẫn xác nhận các mặt hàng trang thiết bị y tế chưa có quy định tại biểu thuế GTGT

Hiệu lực 06/07/2015

18/06/2015

Bộ Tài chính - V/v thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế.

Hiệu lực 18/06/2015

26/06/2014

Bộ Tài Chính - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 26/06/2014

28/05/2014

Tổng cục Hải quan - V/v xác nhận dụng cụ, thiết bị y tế nhập khẩu

Hiệu lực 28/05/2014

15/11/2016

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH VIỆC THỪA NHẬN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực Hết hiệu lực

21/06/2011

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 24/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011  Đã hết hiệu lực THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC

Hiệu lực Hết hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!