FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

07/12/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG

Hiệu lực 22/1/2021

16/06/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Hiệu lực 16/06/2020

22/05/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

Hiệu lực 22/05/2020

16/03/2020

Bộ Y tế - VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-BYT NĂM 2020 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 16/03/2020

02/03/2020

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 02/03/2020

01/01/2020

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 68 NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 169/2018/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/01/2020

27/11/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế giá trị gia tăng

Hiệu lực 27/11/2019

28/06/2019

CÔNG VĂN 3664/BYT-TB-CT NĂM 2019 THỰC HIỆN CẤP ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B, C, D DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Hiệu lực 28/06/2019

17/06/2019

Tổng cục Hải quan - V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 17/06/2019

31/05/2019

Bộ Y tế - HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Hiệu lực 01/08/2019

02/01/2019

Bộ Y Tế - V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ.

Hiệu lực 02/01/2019

31/12/2018

Vietnam Government - AMENDMENTS TO THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 36/2016/ND-CP DATED MAY 15, 2016 ON MEDICAL DEVICE MANAGEMENT

Hiệu lực 31/12/2018

31/12/2018

Chính phủ - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 31/12/2018

07/11/2018

Bộ Tài chính - V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 07/11/2018

15/05/2018

Vietnam Ministry of Health - PROMULGATING THE NOMENCLATURE OF MEDICAL EQUIPMENT WHOSE HS CODES HAVE BEEN ASSIGNED IN THE VIETNAM’S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS

Hiệu lực 01/07/2018

15/05/2018

Bộ Y tế - BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 01/07/2018

16/01/2018

Tổng cục Hải Quan - V/v thuế GTGT thiết bị  y tế

Hiệu lực 16/01/2018

15/12/2017

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/02/2018

26/09/2017

Bộ Y tế - V/V phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Hiệu lực 26/09/2017

23/06/2017

Bộ Y tế - V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Hiệu lực 23/06/2017

19/06/2017

Tổng cục Hải quan - V/v hướng dẫn về thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế

Hiệu lực 19/06/2017

24/04/2017

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải Quan - V/v thuế suất GTGT của mặt hàng trang thiết bị y tế

Hiệu lực 24/04/2017

17/01/2017

Bộ Tài chính - V/v xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hiệu lực 17/01/2017

28/10/2016

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 15/12/2016

22/08/2016

Bộ Y Tế - VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 22/08/2016

15/05/2016

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 36/2016/ND-CP Hanoi, May 15th, 2016 DECREE ON MEDICAL EQUIPMENT MANAGEMENT Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001; Pursuant to the Law on

Hiệu lực 01/07/2016

15/05/2016

Chính phủ - VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 01/07/2016

20/11/2015

Bộ Tài chính - V/v chính sách thuế.

Hiệu lực 20/11/2015

12/10/2015

THE MINISTRY OF HEALTH——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness————— No.: 30/2015/TT-BYT Hanoi, 12 October  2015 CIRCULAR ON IMPORT OF MEDICAL EQUIPMENT Pursuant to the Commercial Law dated 14/6/2005; Pursuant to Decree No. 187/2013/ND-CP dated 20/11/2013 of the Government detailing the

Hiệu lực 30/11/2015

12/10/2015

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực 30/11/2015

06/07/2015

Bộ Y Tế - V/v: Hướng dẫn xác nhận các mặt hàng trang thiết bị y tế chưa có quy định tại biểu thuế GTGT

Hiệu lực 06/07/2015

18/06/2015

Bộ Tài chính - V/v thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế.

Hiệu lực 18/06/2015

26/06/2014

Bộ Tài Chính - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hiệu lực 26/06/2014

28/05/2014

Tổng cục Hải quan - V/v xác nhận dụng cụ, thiết bị y tế nhập khẩu

Hiệu lực 28/05/2014

15/11/2016

Bộ Y tế - QUY ĐỊNH VIỆC THỪA NHẬN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Hiệu lực Hết hiệu lực

21/06/2011

BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 24/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011  Đã hết hiệu lực THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC

Hiệu lực Hết hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!