FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

27/12/2021

THÔNG BÁO 350/TB-VPCP NĂM 2021 VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỀ VIỆC THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA QUA CÁC TỈNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 27/12/2021

21/09/2021

CHỈ THỊ 26/CT-TTG NĂM 2021 VỀ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, LƯU THÔNG, TIÊU THỤ VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Hiệu lực 21/09/2021

11/09/2021

Nghị quyết 106/NQ-CP của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hiệu lực 11/09/2021

22/04/2014

TỜ TRÌNH: Về việc gia nhập Công Ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hiệu lực

11/04/1980

CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ NĂM 1980 (CISG)

Hiệu lực 01/01/2017

10/02/2019

Tải văn bản đầy đủ tại : 09_TCLN_KL_05_01_2021

Hiệu lực 10/02/2019

03/08/2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1053/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2020   CÔNG ĐIỆN VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ,

Hiệu lực 25/04/2017

22/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 42/2020/TT-BTC  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG

Hiệu lực 06/07/2020

26/03/2019

Bộ Công An - BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Hiệu lực 10/05/2019

18/01/2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Hiệu lực 05/03/2019

25/12/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC QUỐC GIA

Hiệu lực 08/02/2019

21/09/2010

Bộ Tài chính - V/v phân loại hàng hóa theo TT số 49/2010/TT-BTC

Hiệu lực 21/09/2010

26/04/2016

Tổng cục Năng lượng - V/v kiểm tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 26/04/2016

17/06/2016

Tổng cục Hải quan - V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hiệu lực 17/06/2016

28/07/2017

Tổng cục Hải quan - V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hiệu lực 28/07/2017

28/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG VÀ ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Hiệu lực 18/12/2018

09/11/2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CON LOẠI TRÊN 07 CHỖ ĐẾN 09 CHỖ

Hiệu lực 01/01/2018

02/01/2019

Tổng cục Hải quan - V/v khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest

Hiệu lực 02/01/2019

28/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Hiệu lực 15/02/2019

25/10/2012

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BỘ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

Hiệu lực 25/04/2013

20/03/2012

BỘ CÔNG AN - BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Hiệu lực 04/05/2012

25/12/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Hiệu lực 08/02/2019

22/03/2012

Ủy ban Thường vụ Quốc hội - HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hiệu lực 01/07/2012

30/03/2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

Hiệu lực 15/05/2018

TOP
error: Content is protected !!