FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

14/02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/04/2023

30/12/2022

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.

Hiệu lực 30/12/2022

14/08/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 27/09/2020

14/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 01/01/2020

09/12/2019

Bộ Công Thương - VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU D ĐIỆN TỬ

Hiệu lực 01/01/2020

22/07/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG - Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN

Hiệu lực 05/09/2019

17/05/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc khai báo thông tin tại ô số 10 trên C/O mẫu D

Hiệu lực 17/05/2019

12/04/2019

Tổng cục Hải Quan - V/v vướng mắc C/O điện tử

Hiệu lực 12/04/2019

03/04/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - Trả lời công văn số 600/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 01 năm 2019 và công văn số 826/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Hiệu lực 03/04/2019

11/03/2019

Tổng cục Hải quan - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 11/03/2019

08/01/2019

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - VĂN BẢN CHẤP THUẬN TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Hiệu lực 08/01/2019

02/10/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v vướng mắc C/O

Hiệu lực 02/10/2018

10/04/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v C/O mẫu D điện tử

Hiệu lực 10/04/2018

10/01/2018

Tổng cục hải quan - V/v điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hiệu lực 10/01/2018

10/01/2019

Tổng cục hải quan - V/v điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hiệu lực 10/01/2019

05/01/2018

TỔNG CỤC HẢI QUAN - V/v hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN

Hiệu lực 05/01/2018

27/12/2017

CHÍNH PHỦ - BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Hiệu lực 01/01/2018

06/12/2017

Bộ Công Thương - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 28/2015/TT-BCT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 06/12/2017

30/10/2017

Cục GSQL về Hải quan - V/V áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa NK tại chỗ

Hiệu lực 30/10/2017

03/10/2016

Bộ Công Thương - THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 15/11/2016

20/08/2015

Bộ Công Thương - QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Hiệu lực 05/10/2015

26/02/2009

Bản dịch không chính thức   HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN LỜI MỞ ĐẦU Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (“Lào PDR”), Malaysia, Liên bang

Hiệu lực

TOP
error: Content is protected !!